తాంత్రిక

ఇది మంచిది zభూమి యొక్క అడుగుల అంతర్గతంగా ఉంటున్న, మరియు నాణెం డార్క్ సైడ్ ద్వారా ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గం కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులు ఉన్నాయి గ్రహించి. ఇది అనుసరించడానికి లేదా వాటిని అతిశయోక్తి దృష్టికి ఇవ్వడానికి కారణం కాదు. కానీ అది కూడా మన హృదయాలలో చోటు ఉందని గ్రహించడం ఒక కారణం - చీకటి కూడా. మరియు మేము ఎంత వ్యవహరిస్తామో అది పట్టింపు. మేము ప్రేమతో, గౌరవప్రదమైన వాత్సల్యాన్ని లేదా అసహ్యము మరియు ద్వేష భావనతో అంగీకరిస్తాం.