«« »»

ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: నెప్ట్యూన్

ప్లూటో కు మిషన్ న్యూ హారిజన్స్

అలాగే, మీరు కొన్ని గ్రహం ప్లూటో, ఖగోళశాస్త్రజ్ఞులు మన సౌర వ్యవస్థ గ్రహాల జాబితా నుంచి తాకింది ఆ కోపంతో ఉన్నారు? మీరు రకమైన తలపై ఆధారంగా, తెలుసు, కానీ బదులుగా మేము గ్రహం కనుగొన్నారు బాగా అందుకుంది, కాబట్టి ఇవి పక్కకు ఉద్యమించారు. కానీ మీరు చెప్పేది ఏమిటంటే ప్రజలు వెళతారు? నేను ప్లూటో మరియు ఇంకా చాలామంది అనుకుంటున్నాను ...