రెండిల్సమ్ ఫారెస్ట్లో సంఘటనలు

డిసెంబర్ XX లో జరిగింది గ్రహాంతర సాంకేతిక తో పరిశీలన మరియు దగ్గరగా ఎన్కౌంటర్ కేసు రియల్ బ్రిటిష్ ఆర్చివ్స్ ఉత్తమ డాక్యుమెంట్ ఈవెంట్ చట్టం X.